Thumb d41c3961c0642e126066cc1c436f244cd6507815
Ffed586d77af6fc6a0e38b560ca7439b09e90efc

Hugo Verkley

Ik collecteer omdat:

ik het belangrijk vind dat ook mensen met een handicap een mooie, toffe tijd kunnen hebben en een te gekke vakantie kunnen ervaren!

11

donaties

€ 112

ingezameld